Vad hände med religionsfriheten?

Selma Gamaleldin är lärare och vägrade använda pronomenet ”hen” om en elev. Hon blev  därför av med jobbet, och skolan där hon arbetade utkrävdes skadestånd av  Diskrimineringsombudsmannen, DO. Nu utreder Skolinspektionen om Selma Gamaleldin även ska fråntas sin lärarlegitimation. Vi anser att det tilltagande tvånget gällande ideologiskt styrt språk som DO:s och Skolinspektionens agerande är exempel på hotar yttrande- och religionsfriheten i Sverige. FN:s deklaration om mänskliga rättigheter värnar rätten att slippa  tillhöra en sammanslutning, samt rätten till tankefrihet, åsiktsfrihet och religionsfrihet. Även svensk lag garanterar religionsfrihet. Likväl visar svenska myndigheter prov på en vilja att påtvinga människor en ideologiskt formad världsbild, med tillhörande språkbruk. 

Vi talar om den ideologi som utgår från att en människa kan ha ett av ett oändligt antal kön, eller inget alls, eller befinna sig mittemellan. Denna ideologi har gett upphov till motsägelsefulla termer som ”icke-binär”, och lett till att människor kan påtvinga sin världsåskådning och sin självuppfattning på andra. Det är nämligen detta det innebär när man vill tvinga någon att använda ideologiskt konstruerade ord, som till exempel det påtvingade pronomenet ”hen”. Selma Gamaleldin ville inte använda ”hen” om en elev, eftersom hon anser – helt korrekt – för det första att det finns två kön och att alla människor tillhör antingen det ena eller det andra, och för det andra att det är skadligt för barn att uppmuntras i en villfarelse. 

Det är naturligtvis fullt möjligt att tro att man kan vara ”född i fel kropp”, eller att det är  möjligt att byta kön – men ingen annan kan påtvingas denna tro. Därmed är det heller inte rimligt att staten tvingar någon att använda de ord som har uppstått som en konsekvens av, och i syfte att sprida, den tron. Den amerikanske socialpsykologen Jonathan Haidt menar att vi i västvärlden – särskilt inom utbildning – i praktiken har hädelselagar. Han menar att när det finns saker man inte får ifrågasätta, och man straffas för att man kränker någons tro, har staten tagit på sig rollen som upprätthållare av religiösa normer. Vi kan se detta även i  Sverige: det finns ord som är tabubelagda och som man inte får säga, och det finns ord som man måste säga, som ”hen”. Detta är problematiskt särskilt för lärare, som behöver kunna  använda det fria ordet för att beskriva verkligheten och leda diskussioner. Vi känner själva  lärare som är oroliga för att bli anmälda för att ha använt fel ord, och kanske till och med bli av med jobbet. Detta är inget unikt svenskt fenomen utan är en internationell trend. Maya Forstater avskedades år 2019 från sitt jobb i Storbritannien efter att hon diskuterat kön och könsidentitet på internet, och uttryckt sin oro för vad som händer med kvinnors rättigheter om män kan hävda att de är kvinnor. En domstol konstaterade sedermera att brittisk lag skyddar den som tror att det finns två kön, och att det är olagligt för en arbetsgivare att diskriminera den som har denna tro. 

Du får tro att Jesus var Guds son och offrade sig för våra synder – men du kan inte tvinga  någon annan att yttra den kristna trosbekännelsen. Du får tro att det inte finns någon gud utom Allah och att Mohammed är hans profet – men du kan inte tvinga någon annan att yttra den muslimska trosbekännelsen. Du får tro att världen skapats av ett flygande spaghettimonster – men du kan inte tvinga någon annan att yttra orden ”I pastan, såsen och de heliga köttbullarnas namn, RAmen!”. 

Har Selma Gamaleldin gjort sig skyldig till diskriminering? Eller har hon i själva verket behandlat alla sina elever lika – det vill säga med utgångspunkt från vetenskap och beprövad erfarenhet? Vi försvarar allas rätt att tro vad de vill – men vi försvarar även en skola och en politisk diskurs förankrad i verkligheten, och i fakta som går att bevisa vetenskapligt. Vi stöttar Selma Gamaleldin och anser att hon har rätt till yttrande- och religionsfrihet, precis som alla andra. Vi försvarar dessa mänskliga rättigheter hos alla, oavsett egna politiska uppfattningar och världsåskådning. 

Ingrid Lyberg, WDI Sverige 

Julianna Miklos, WDI Sverige 

WDI står för Women’s Declaration International 

Länkar: