Angående sexismen i könsidentitetsideologin – öppet brev till samtliga riksdagsledamöter

Vi ser med stark oro på att vissa riksdagsledamöter försöker driva igenom en så kallad själv-ID-lag där individen själv ska få bestämma juridiskt kön. Allt tyder på att en proposition för en sådan kommer att läggas fram i höst. Detta trots avsaknad av stöd i stora delar av befolkningen, vetenskapen och den svenska sjukvården. I två remissvarsprocesser har tidigare förslag om själv-ID-lag mötts av massiv kritik.

Den förra regeringen drev sedan år 2018 frågan om att göra det enklare för barn och vuxna att kunna byta så kallat juridiskt kön (Dnr Ds 2018:17). Det första lagförslaget drogs dock tillbaka efter omfattande kritik och ersattes av ett nytt lagförslag 2021 (Dnr S2021/07285). Också detta lagförslag möttes av kritik.

Den 28 juli 2022 överlämnade den dåvarande regeringen remissen “Förbättrade möjligheter att ändra kön” (Dnr S2021/07285) till Lagrådet. I lagförslaget behöll dåvarande regeringen sitt fokus på det juridiska könsbytet. Men ändrade den föreslagna åldersgränsen från 12 till 16 år och lade till att bytet skulle föregås av en enklare ”prövning” av individens könsidentitet. Den nya regeringen verkade vara inne på samma linje och planerade att lägga fram en proposition avseende detta till riksdagen våren 2023. Enigheten visade sig dock inte vara så stor att den kunde läggas fram.

På grund av den planerade propositionen känner vi i XXantippas Vrede oss nödgade att återigen lyfta perspektivet om kvinnor och flickors rättigheter och behov av trygghet. Intentionen med den planerade propositionen verkar vara att ersätta kön med könsidentitet, ett ovetenskapligt begrepp som saknar en tydlig definition. Vi, och andra feministiska organisationer, har på många olika vis påpekat att det finns flera områden där kvinnors och flickors mänskliga rättigheter åsidosätts när en lag som bortser från det biologiska könet införs.

I lagrådsremissen kan man läsa: ”Med könsidentitet avses en persons självidentifierade kön, dvs. den inre upplevelsen av att vara pojke eller man, flicka eller kvinna eller att tillhöra inget eller något annat kön” (Dnr S2021/07285, sid 65). Förespråkare av könsidentitetsideologin upprepar att den person som känner sig som en kvinna är en kvinna, trots att detta enbart är ett cirkelresonemang utan logiskt innehåll.

Vi menar att det är oansvarigt av Sveriges folkvalda politiker att stifta lagar utifrån en trosuppfattning istället för vetenskap, speciellt i ett sekulariserat samhälle som Sverige. Den utbredda könsdiskriminering som finns måste kunna mätas och synliggöras. Den grundar sig i den biologiska kroppen, inte i individens subjektiva uppfattning om sig själv. Detta är bara ett av exemplen på vikten av att basera juridiskt kön på biologi.

När människor ges möjligheten att byta juridiskt kön, förvanskas den könsuppdelade statistik som det svenska jämställdhetsarbetet vilar på (CBM 2004:1). Detta gör arbetet med jämställdhetsintegrering omöjligt och går emot FN:s Kvinnokonvention som Sverige ratificerade 1981.

Det förslag som den tidigare regeringen presenterade sommaren 2022, efter processen med remissvar, var fortfarande en renodlad själv-ID-lag, trots försöket att få det att verka som att de tog hänsyn till experternas och befolkningens starka invändningar. Tillägget var ett förslag om en ”prövning”, där läkare och psykologer snarare skulle komma att användas som ett alibi för att ”så långt som möjligt utgå från individens uppfattning om sig själv (Dnr S2021/07285, sid 73).

Upprepade exempel från länder där en liknande lag som den i lagrådsremissen har införts visar hur kvinnor och flickor utsätts för sexuellt våld och otrygghet. 2022 blev en kvinna våldtagen av en man som identifierade sig som kvinna på ett sjukhus i Storbritannien. Sjukhuset nekade till att det skett en våldtäkt eftersom det bara var kvinnor på kvinnoavdelningen, och enligt Storbritanniens lag kan våldtäkt endast ske med penis – och kvinnor har inte penis. Kvinnan blev inte bara utsatt för våldtäkt, utan även för ett fullständigt förnekande av att övergreppet skett.

Samma år i oktober arresterades en kvinna för ”transfobi” efter att ha bett en man som identifierade sig som kvinna att lämna damtoaletten på en bar i Wales.

I Spanien undkom en man, som bland annat misshandlat sin fru, anklagelser om mäns våld mot kvinnor, eftersom han bytt juridiskt kön från man till kvinna. I Spanien får kvinnor som blivit utsatta för mäns våld mot kvinnor riktat stöd och skydd. Den utsatta kvinnan gick miste om detta stöd. 

Det är tydligt att lagar som ska skydda kvinnor och kompensera för rådande ojämlikhet undermineras i takt med att könsidentitetsrörelsen får gehör för sina krav.

Bland andra har Sveriges Kvinnoorganisationer efterfrågat en utredning av hur en lag som handlar om självidentifierat kön skulle påverka arbetet med könsuppdelad registerstatistik. Flera feministiska organisationer har lyft fram riskerna med en lag som raderar biologiskt kön som utgångspunkt för juridiskt kön. En sådan lag ökar risken att flickor och kvinnor utsätts för våld och övergrepp. Det har också blivit tydligt att den skulle leda till försämrade möjligheter för kvinnor att utöva idrott på jämlika villkor. Dessutom skulle den cementera uppfattningar om hur kvinnor och män ska vara (stereotypa könsroller). Den förra regeringen bortsåg dock från och förminskade konsekvent dessa farhågor. Dessutom avfärdades invändningar om att en sådan lag kunde komma att utnyttjas av kriminella för att undgå rättssystemet liksom av våldsamma män och sexualförbrytare för att tillskansa sig tillgång till kvinnors utrymmen. Det påstods helt enkelt att ”den risken är mycket låg”. Den administrativa apparaten ett juridiskt könsbyte skulle innebära ansågs för krånglig för att göra ett missbruk sannolikt. Men utifrån kvinnojoursrörelsens erfarenheter av arbetet med mäns våld och eftervåld mot kvinnor menar vi att det är naivt att tro att en enkel administrativ process skulle utgöra ett hinder för den man som utövar våld mot kvinnor.

Vi i XXantippas Vrede hävdar att det är ansvarslöst att stifta en så genomgripande lag utifrån en förhoppning om att den inte kommer att missbrukas. Utöver den naiva tilltron till att lagen om byte av juridiskt kön inte kommer missbrukas, så finner vi det befängt att ha ett rättssystem som grundar sig i individers uppfattning om sig själva istället för i deras objektiva könstillhörighet. En själv-ID-lag skulle för många bli en inkörsport till att i onödan gå in i en ”transition” med omfattande kirurgiska ingrepp och ett livslångt beroende av könskonträra hormoner. En själv-ID-lag skulle göra staten medskyldig till detta.

Som kvinnor och feminister vänder vi oss starkt emot de stereotypa förställningar kopplade till kön som en själv-ID-lag baseras på. Vi vill givetvis att alla människor, oavsett kön, ska leva ut sin personlighet utan att tro att de behöver göra om sin kropp.

Vi uppmanar härmed alla riksdagsledamöter att i sitt lagstiftande arbete inte underminera kvinnors rättigheter och grunda sitt beslutsfattande i förnuft och vetenskap. Vi ser ett växande antal länder där kvinnors och flickors trygghet och andra rättigheter har havererat till förmån för den fantasibaserade könsidentitetsideologin. Måtte inte Sverige bli ännu ett land som låter sig ledas av populistisk dumhet och bristande respekt för kvinnor och flickor.

Bodil Wandt och Malin Wik för XXantippas Vrede som driver den svenska avdelningen av Women’s Declaration International (WDI Sweden)

Länkar i ordningsföljd:

XXantippas Vrede https://www.xxantippasvrede.se/

Women’s Declaration International https://womensdeclaration.com/en/

WDI Sweden https://www.xxantippasvrede.se/kvinnodeklarationen/

Dnr Ds 2018:17 ”Ändring av det kön som framgår av folkbokföringen” https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2018/05/ds-201817/

Dnr S2021/07285 “Förbättrade möjligheter att ändra kön” https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2022/07/forbattrade-mojligheter-att-andra-kon/

CBM 2004:1 “Könsuppdelad statistik – Ett nödvändigt medel för jämställdhetsanalys” https://www.scb.se/contentassets/bb895b5f842f4641aa407fa80ebb5e19/ov9999_2004a01_br_x97op0401.pdf

Dixon, Hayley (2022-03-17) The Telegraph. ”Hospital told police patient was not raped because alleged attacker was transgender” https://www.telegraph.co.uk/news/2022/03/17/hospital-told-police-patient-not-raped-alleged-attacker-transgender/

Woulahan, Shay (2022-10-25) Reduxx. “EXCLUSIVE: Feminist Arrested At Bar After Confronting Male In Women’s Washroom” https://reduxx.info/exclusive-feminist-arrested-at-bar-after-confronting-male-in-womens-washroom/

Muíña García, Nuria (2022-10-19) Reduxx. “SPAIN: Man Avoids Abuse Charges After Changing Legal Gender Identity”  https://reduxx.info/spain-man-avoids-abuse-charges-after-changing-legal-gender-identity/

2 svar till ”Angående sexismen i könsidentitetsideologin – öppet brev till samtliga riksdagsledamöter”

  1. Profilbild för Arja Aila Unelma Magnusson
    Arja Aila Unelma Magnusson

    Bra text, hoppas den kommer att gälla !

  2. […] Vi är en förening, XXantippas Vrede (XXV), som bland annat driver den svenska avdelningen av den internationella organisationen WDI, Women’s Declaration International. XXV har publicerat ett brev där vår ståndpunkt om könstillhörighetslagen förklaras: https://www.xxantippasvrede.se/debattartiklar/angaende-sexismen-i-konsidentitetsideologin-oppet-bre… […]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.